... КАКТО И ДА ПИЕТЕ КАФЕТО СИ ...
... НИЕ ЩЕ ВИ ГО ОСИГУРИМ!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.espressoandco.bg

 

С разглеждането и използването на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване. Ако не сте съгласни с посочените условия за ползване, моля не използвайте услугите на този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Настоящият документ съдържа Общите на условия, съгласно които търговско дружество "ВЕНИС ВЕНДИНГ" ЕООД със седалище, гр. Пловдив, п.к. 4000, ул.“Победа“ No 29, вписан в Търговския регистър под ЕИК: 160067403, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на клиентите си, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, посредством онлайн магазин www.espressoandco.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

При неспазване на настоящите Общи условия, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да откаже достъп на доставчика до разрешаване на възникналата спорна или конфликтна ситуацията. Това правно действие сайтът предприема с цел запазване на изградената добра репутацията на интернет платформата www.espressoandco.bg, като коректен партньор спрямо своите клиенти.

Материалите на този сайт са под закрилата на законодателството, уреждащо авторското право и сродните му права, както търговските марки, като всяка непозволена употреба на авторските права, свързани с този сайт или на търговското наименование www.espressoandco.bg води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки, промишлен дизайн или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуалната собственост.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Общи условия, изброените по-долу термини, имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. www.espressoandco.bg е авторски сайт, представляващ разработена онлайн система (платформа) за връзка между потребител (на кафе, кафе системи и кафе машини) и търговец, базирана в интернет, която е създадена в съответствие с авторскоправното законодателството и е предназначена да предоставя конкретна търговска информация на потребителите, като за краткост същата ще бъде наричана навсякъде в настоящите Общи условия „ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.

2. Ползвателите на сайта са потребители, било то физически и/или юридически лица, които при регистрация придобиват качеството „потребител” на сайта www.espressoandco.bg през web браузър. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българско законодателство. За краткост в настоящите Общи условия същите се наричат “ПОТРЕБИТЕЛИ”.

3. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

4. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоциращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

5. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

6. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, гражданското законодателство, настоящите Общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно законите за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоцираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по английското законодателство или по друго приложимо право.

7. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

8. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

9. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

10. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

11. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

12. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, фотография, художествен дизайн, база данни и сорс код, представляващи част от сайта www.espressoandco.bg, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на www.espressoandco.bg.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – www.espressoandco.bg.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

17. ПОТРЕБИТЕЛ е всеки един посетител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с адрес www.espressoandco.bg.

18. ТЪРГОВЕЦ е дружеството с ограничена отговорност "ВЕНИС ВЕНДИНГ" ЕООД , упражняващо търговска дейност посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

19.ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е платформа за интернет търговия, изградена под формата на програмен код, представляваща множество от интернет страници, обединени в интернет сайт с уникален електронен адрес www.espressoandco.bg.

20. За целите на настоящите условия словосъчетанията електронен магазин, www.espressoandco.bg магазинът са взаимно заменяеми и се отнасят до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с уникален електронен адрес www.espressoandco.bg, стопанисван от ТЪРГОВЕЦА.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

21. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.espressoandco.bg, чрез набирането на електронния адрес на сайта или с всяко едно действие, намирайки се на сайта включително, но не само – кликване върху препратка, снимка или активен елемент от менютата на платформата за интернет търговия, прави волеизявление, с което изразява съгласие с настоящите общи условия за ползване на сайта.

22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки.

23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност след регистрация да разглежда и поръчва обявените стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

25. Приемайки настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ТЪРГОВЕЦА при или по повод доставка на поръчани стоки или услуги, както и за изпращане и получаване на съобщения относно нови продукти, стоки или услуги.

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.espressoandco.bg.

28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

29. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА,  се задължава при ползване на услугите: 

-да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

-да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги; 

-да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

-да не извършва злоумишлени действия; 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

30. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролираначина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

 

31. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.espressoandco.bg.

 

32. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.espressoandco.bg.

 

33. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока и  да достави в срок заявената за покупка стока.

 

34. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

 

35. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

 

36. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.  

 

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКИ

37. При закупуване на продукт посредством платформата www.espressoandco.bg  ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва с търговеца дистанционен електронен договор за доставка.

37.1. Сключването на договора е логична последователност от активни действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством предоставения от търговеца интерфейс. След като направи своя избор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава подробно с продуктите, които е поръчал, тяхното количество, ценообразуването и окончателната цена. В случай, че иска да направи корекции по своята поръчка, потребителя разполага с изрично посочен бутон от интерфейса.

38. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява изрична воля за вида и количеството на стоките, които поръчва ,чрез изрично активно действие върху предоставения му интерфейс. Предмет на договора е продукт, изрично индивидуализиран от ПОТРЕБИТЕЛЯ като продажба на кафе, кафе доза, кафе капсула, чай, кафе машини, консумативи, които се индивидуализират по следните критерии: цена, количество, видове кафе, вкус на кафе, вид чай, видове кафе машини.

39. ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил дози и/или капсули, които не отговарят на кафе-системата на неговата машина, както и при увреждане на машина в следствие на използване на дози и/или капсули несъвместими с нея.

40. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва за съответната кафе машина само определените за целта капсули, в противен случай това би довело до повреда на машината и до нейната повреда. Кафе-системите на всички продукти и машини, както и тяхната съвместимост  са изрично упоменати в сайта.

41. Доставката на продукта се извършва чрез куриерска фирма, в рамките на 1 до 7 работни дни. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг външен доставчик.

42. Плащането на цената става чрез наложен платеж на куриерската фирма изрично посочена от ТЪРГОВЕЦА.

43. Куриерските разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, в които изрично е упоменато от ТЪРГОВЕЦА, че  дадена доставката е безплатна при определени усковия. Във всички останали случаи цената на доставката се прибавя към цената на поръчаната стока от саита www.espessoandco.bg.

44. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. В срок от 14 дни ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да направи рекламация пред ТЪРГОВЕЦА за евентуални повреди или нарушена опаковка на продукта, когато е нарушена опаковката на продукта. При дози или капсули кафе коментираното правило за рекламации важи само, ако опаковката на съответната доза или капсула не е нарушена физически. При посочени: неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за точно изпълнение на поръчката в срок или на място.

45. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи, с което приемат доставката, като я оглеждат предварително за видими дефекти(нарушена опаковка на продукта или на доставен пакетаж). За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

46. Настоящият електронен договор се счита за сключен от ПОТРЕБИТЕЛЯ на направената поръчка, след изричното й потвърждаване посредством предоставения му интерфейс от платформата за електронна търговия - ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.espressoandco.bg.

47. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава на предоставената от него електронна поща потвърждение съдържащо вида, количеството и цената на стоките, които е поръчал от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

48. ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ пази на хартиен носител сключения договор.

49. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок  14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като разходите по връщането на продукта се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай е нужно същият да е запазил в цялост етикетите, холограмни стикери, обвивката и опаковката на продукта, както и самия продукт.

50. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, които са следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройства, използвани за достъп до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНА. 

V. ЦЕНИ

Всички цени, посочени на www.espressoandco.bg са в български лева и с включено ДДС.

 
VI. ЛИЧНИ ДАННИ
 

51. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

52. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

53. С приемането на настоящите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за доставка, сключван от разстояние.

 

54. Сайтът www.espressoandco.bg предоставя възможност за онлайн връзка между търговец и  потребители при закупуване на хранителни продукти и кафе машини, достъпът до които се осъществява в съответствие с правилата, уговорени в настоящите общи условия, като Търговецът се грижи за достоверността и авторската автентичност на съдържанието на публикуваните материали, както и за истинността и актуалността им. Сайтът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация и/или неактуалност на даден материал, с източник www.espressoandco.bg, сайтът не носи, каквато и да е отговорност.

 

55. Ако недобросъвестни действия от страна на потребител доведат ТЪРГОВЕЦА до претърпяване на вреди, потребителят е длъжен да обезщети последния за всички претърпени преки и непосредствени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, съдебно деловодни разноски и др., адвокатски хонорари и други. Потребителят е длъжен да обезщети ТЪРГОВЕЦА и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които първия е предоставил за ползване потребителското си име, имейл, използван за регистрацията, пароли и изобщо част или всички данни предоставени, при тяхната регистрация.

 

56. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните чрез сайта онлайн услуги за електронна търговия.

57. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез сайта.

 

58. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за прекратяване достъпа до неговия сайт и / или на стоките и/или за предоставянето им с влошено качество, вследствие на извършвани тестове от страна на сайта с цел проверка на оборудване, мрежи и други.

 

59. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

 

60. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите и доставчиците на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това, или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи.

 

61. С тези условия ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да изпълнява уговорените условия подадени към ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

62. Настоящият договор прекратява действието си автоматично при прекратване на дейността на собственика на сайта "ВЕНИС ВЕНДИНГ" ЕООД и при спиране на поддръжката на профил в сайта www.espressoandco.bg

VII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

63. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

64. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за предоставяне на онлайн електронна търговия и/или от настоящите Общи условия, както и между страните по тях, включително спорове, породени от и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

65. Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите Общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост, без предварителното писмено съгласие на "ВЕНИС ВЕНДИНГ" ЕООД като собственик на сайта. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на собственика на сайтаwww.espressoandco.bg вреди.

Подписвам настоящите Общи условия, като декларирам, че съм прочел и разбрал същите и се съгласявам с тях.